match average (closer) for 'wierd'all match average (all) for 'wierd'allCloser hits


wierdxkcd bulk wierd redxkcd bulk wierd bluexkcd bulk wierd pinkxkcd bulk wierd greenxkcd bulk wierd green bluexkcd bulk wierd purplexkcd bulk